Regulamin organizacyjny (umawianie wizyt)
Logopedyczne SOS Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe

§ 1 [podstawa działania]

Logopedyczne SOS Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowe Joanna Muzykiewicz zarejestrowane w Gaju 15, 62-660, Dąbie, NIP: 6661999133, REGON: 301516239.
Miejsce odbywanych działań: Aleje Politechniki 27, 93-558 Łódź.
Właściciel: Joanna Muzykiewicz.

§ 2 [cele i zadania]

 1. Celem Logopedycznego SOS jest organizowanie i udzielanie świadczeń terapeutycznych
  z zakresu logopedii, neurologopedii oraz wykonywanie innych działań terapeutycznych
  i profilaktycznych wynikających z procesu udzielanych świadczeń.
 2. Do zadań Centrum należy w szczególności:
  a) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
  b) prowadzenie indywidualnych terapii logopedycznych i neurologopedycznych,
  c) diagnostyka i poradnictwo,
  d) współdziałanie z innymi terapeutami, specjalistami dla dobra pacjenta,
  e) działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia.
  f) prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej Centrum.
  g) prowadzenie na bieżąco dokumentacji pacjenta,
  j) przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, dyscypliny pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 3. Cele i zadania Centrum są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych, dostępnych metod profilaktyki, a także poprzez podnoszenie poziomu świadczonych usług.

§ 3 [przebieg procesu udzielania działań terapeutycznych]

 1. Świadczenia terapeutyczne udzielane są wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
 2. Na terenie Logopedyczne SOS świadczenia udzielane są wyłącznie osobom bez objawów infekcji, tj. gorączki, kataru, kaszlu, wymiotów, biegunki. Dotyczy to również osób towarzyszących Pacjentowi.
 3. W przypadku Pacjenta niepełnoletniego, w trakcie wizyty musi być obecny opiekun prawny.
 4. Działania terapeutyczne udzielane są zgodnie z umówioną wizytą on-line lub bezpośrednio z terapeutą zgodnie z wyznaczonym dniem, godziną, rodzajem i osobą realizującą działania terapeutyczne.
 5. Rejestracji może dokonać Pacjent, rodzic lub opiekun prawny on-line lub telefonicznie.
 6. Pacjent powinien przybyć do Logopedycznego SOS 10 minut przed rozpoczęciem wizyty. Spóźnienie powoduje skrócenie wizyty o czas spóźnienia i pełną odpłatnością za wizytę.
 7. W Centrum obowiązuje zmiana obuwia i pozostawienie okrycia wierzchniego w wyznaczonym miejscu.
 8. Za przedmioty osobiste pozostawione bez nadzoru przez Pacjenta lub opiekuna prawnego Pacjenta – Centrum nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4 [opłaty za udzielone świadczenia terapeutyczne]

 1. Logopedyczne SOS udziela świadczeń terapeutycznych wyłącznie na zasadzie pełnej odpłatności przez Pacjenta.
 2. Cennik dostępny jest do wglądu na miejscu w Logopedycznym SOS oraz na stronie internetowej Centrum podczas umawianej wizyty.
 3. Uiszczenie opłaty za świadczenie następuje po zakończonej wizycie lub po ustaleniu z osobą umawiającą za pośrednictwem przelewu na konto bankowe, terminalem.
 4. W przypadku 1 wizyty i kolejnej wizyty, przed planowaną wizytą, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości  na poniższe dane:


  LogopedyczneSOS Joanna Muzykiewicz

  nr konta: 48 1050 1461 1000 0097 4743 8076
  Tytuł: Zaliczka Jan Nowak – wizyta 01.01.2023, godz.: 00:00

  lub przelew na telefon/BLIK: 667 563 228.
  Tytuł: Zaliczka Jan Nowak – wizyta 01.01.2023, godz.: 00:00

  Jeśli wizyta jest umawiana na dzień przed planowanym terminem wizyty, wymagane jest przesłanie potwierdzenia wpłaty zaliczki na numer telefonu 737 312 406.

 5. Zmiany terminu wizyt lub ich odwołanie jest możliwe bez żadnych konsekwencji finansowych, jeżeli zostanie zgłoszone min. 24 godzin przed zaplanowaną wizytą.
  W przeciwnym wypadku oraz w przypadku niestawienia się na umówioną wizytę bez powiadomienia Centrum, Pacjent lub opiekun prawny, ponosi 100% kosztów wizyty. Zostanie wystawiona faktura imienna – sposób płatności przelew.
 6. Jeśli z przyczyn niezależnych, nie możesz być na wizycie w wybranym terminie, skontaktuj się z nami telefonicznie 737 312 406, wspólnie ustalimy dogodny do Ciebie termin. Jest to możliwe maksymalnie 24h przed planowanym terminem wizyty.
 7. W przypadku nie odbycia się wizyty z winy Centrum, Pacjentowi, który opłacił wcześniej wizytę lub wpłacił zaliczkę, zwracane jest 100% wpłaconej kwoty.

§ 5 [prawa i obowiązki osób korzystających z usług]

Do obowiązków Pacjenta należy:

 1. Zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu Logopedyczne SOS.
 2. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Logopedycznym SOS.
 3. Utrzymywać ład i porządek.
 4. Szanować mienie należące do Logopedycznego SOS.
 5. Przestrzegania zasad higieny osobistej.
 6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż..
 7. uiszczać opłatę za każdą wizytę.
 8. Przestrzeganie zaleceń specjalistów i pozostałego personelu Logopedyczne SOS.
 9. Zachowywanie się w sposób niezakłócający pracy w Logopedycznym SOS, a także spokoju innych osób.

§ 6 [przepisy końcowe]

 1. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i mogą zostać wprowadzone wyłącznie w trybie właściwym dla wprowadzenia Regulaminu.
 2. Aktualizacja regulaminu wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 Joanna Muzykiewicz właściciel Logopedycznego SOS.

Logopedyczne SOS
Joanna Muzykiewicz


Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Muzykiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pn.: „Logopedyczne SOS” Joanna Muzykiewicz w Gaju 15, 62-660 Dąbie, filia w Łodzi przy Al. Obywatelskiej 106, local 1, 94-104 Łódź NIP: 6661999133, REGON: 301516239, („Administrator Danych”).

II. Dane kontaktowe Administratora Danych
Z Administratorem Danych można się skontaktować:

 1. telefonicznie: 667563228
 2. pod adresem e-mail: info@logopedycznesos.pl
 3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Gaj 15, 62-660 Dąbie

  I. Cele i podstawy przetwarzania
  Pani/Pana i Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy albo wykonania ww. umowy, której jest Pani/ Pan stroną – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji ww. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. realizacji usług Administratora Danych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne
  do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji usług Administratora Danych;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową
  lub z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  4. spełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych wynikających
  z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator Danych podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  I. Kategorie odbiorców danych
  Odbiorcami Pani/Pana i Uczestnika danych osobowych mogą być:
  1. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
  2. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne
  i analityczne, prawne i windykacyjne;
  3. i inne podmioty, z którymi Administrator Danych współpracuje.

  I. Prawo do sprzeciwu
  Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez e-maila: info@logopedycznesos.pl lub telefonicznie: 667563228.

  II. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Administrator Danych nie przekazuje Pani/ Pana i Uczestnika danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  III. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana i Uczestnika dane osobowe Administrator Danych będzie przetwarzać:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy albo wykonania ww. umowy, której jest Pani/ Pan stroną – do momentu przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. w celu realizacji usług Administratora Danych – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych –
  do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
  I. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich i Uczestnika danych oraz otrzymywania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich i Uczestnika danych;
  3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
  5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
  6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani i Uczestnika danych osobowych
  w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
  W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować żądanie pod adres email: info@logopedycznesos.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Administrator Danych będzie musiał odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.

  I. Informacja o dobrowolności podania danych:
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy,
  z Administratorem Danych albo do wykonania tej umowy oraz do realizacji usług Administratora Danych.
Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0